Útmutató a jótállási jegy érvényesítéséhez - Gorenje
bezár
...

Útmutató a jótállási jegy érvényesítéséhez

Jótállás és szavatosság fogalma, határideje

Jótállási (garanciális) vagy szavatossági felelőssége keretében a gyártó és/vagy forgalmazó a termék használata során kiderülő rejtett gyári hibáért vállal felelősséget miszerint azt díjmentesen kijavítja, illetve szükség esetén a terméket kicseréli. (A kétféle felelősségi forma a bizonyítási kötelezettségben tér el egymástól.) A 151/2003.(IX.22.) Korm. rendelet (R.) 2.§ /1/ bekezdése értelmében tartós fogyasztási cikkekre a kötelező jótállás egy év (12 hónap), de a gyártó / forgalmazó ennél többet is vállalhat. A Gorenje gyár háztartási nagyberendezéseinek műszaki színvonala, megbízhatósága lehetővé teszi a 36 (háztartási nagygépekre) illetve 24 (háztartási kisgépekre) hónapos jótállási határidő vállalását.

A Gorenje Magyarország Kft. által forgalmazott (Gorenje és Mora márkajelzésű) háztartási nagygépekre (mosó, mosogató, szárító, hűtő, főző berendezések) vonatkozó jótállási idő 36 hónap (melyből a kötelező jótállási idő 12 hónap az önként vállalt, szerződéses jótállás 24 hónap), háztartási kisgépekre vonatkozó jótállási idő 24 hónap (melyből a kötelező jótállási idő 12 hónap az önként vállalt, szerződéses jótállás 12 hónap). A gázüzemű készülékek esetében az önként vállalt, szerződéses jótállás előfeltétele, hogy a készülék a jótállási jegyen feltüntetett márkaszervizek egyike által kerüljön üzembehelyezésre. 


Jótállás (szavatosság) kezdete és megszűnése

A jótállási határidő a terméknek a vásárló részére történt átadásával (gáztűzhely esetében a szakszerviz általi üzembehelyezéssel) kezdődik. Megszűnik a jótállási felelősség a határidő lejáratakor, illetve a kizáró feltételek valamelyikének kiderülése esetén.

Ki érvényesíthet jótállási igényt?

Jótállási igényt a termék tulajdonosa (magánszemély fogyasztó) jogosult érvényesíteni.

A fogyasztó jótálláson alapuló jogai

A termék meghibásodása esetén a Ptk. 306.§ /1/ bekezdése alapján a jogosult a hiba jellegétől függően elsősorban kijavítást, vagy cserét kérhet. Amennyiben egyik sem lehetséges, úgy kérhet árleszállítást, vagy elállhat a szerződéstől, azaz a termék visszavásárlását követelheti. Jelentéktelen hiba miatt azonban elállásnak nincs helye. Amennyiben a forgalmazó és/vagy szerviz úgy ítéli meg, hogy a csere, vagy visszavásárlási igény nem megalapozott a jogosult polgári peres úton kísérelheti meg igényét érvényesíteni. Ha a jogosult egyben fogyasztó, úgy fordulhat Békéltető Testülethez is.

Ha a berendezés működésében olyan jelentős hibát észlel, ami a rendeltetésszerű használatot akadályozza és ezt a R.7.§-a értelmében a vásárlástól (gáztűzhelynél az üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül a vásárlás helyén jelzi, úgy lehetséges a termék cseréje. Ha azonban a forgalmazó/ szerviz nem látja megalapozottnak a meghibásodás tényét, illetve a hiba garanciális jellegét vitatja, úgy a bizonyításig a cserét felfüggeszti.

A termék meghibásodása miatti kárigény (pl. hűtőgép üzemképtelensége miatt megromlott élelmiszer ára) érvényesítése – megegyezés híján – polgári peres úton kísérelhető meg. A jótállás nem érinti a fogyasztónak a Ptk. és más törvényekből eredő jogait.

Jótállási felelősséget kizáró feltételek

Megszűnik a jótállási felelősség, ha a forgalmazó és/vagy szerviz bizonyítja, hogy a hiba a nem rendeltetésszerű használat, szabálytalan (nem feljogosított szerviz által történt) gázkészülék üzembehelyezés, elemi csapás (villámcsapás, túlfeszültség, robbanás stb.) helytelen szállítás, tárolás, kezelés miatti fizikai károsodás következménye továbbá a terméket arra illetéktelen próbálta megjavítani, átalakítani.

Nem tartozik a jótállási felelősség keretébe a természetes elhasználódás, vízkövesedés, nem megfelelő feszültség (víz-, gáznyomás), a használati-kezelési utasításban előírt időszakos karbantartás, tisztítás elmulasztása miatti meghibásodás sem, de a javítást - amennyiben nincs jelenetős szerkezeti károsodás - a szerviz fizetőben vállalja.

Jótállási bizonylatok

Az igényérvényesítés alapbizonylata jelen Jótállási jegy (R.4.§). Háztartási nagyberendezésnél további bizonylat a gyár által a csomagolásban elhelyezett - a berendezés pontos gyártási adatait, szervizköltség elszámolására hivatott szelvényeket tartalmazó - egyedi garancialap és a számla, mivel vitás esetben a tulajdonjog és a vásárlás időpontja hiteltérdemlően csak ezzel igazolható. Mindhármat kérjük a jótállás időtartama alatt megőrizni, mert pótlásuk nem lehetséges.

Igényérvényesítés helye és módja

Jótállási igényét a vásárlás helyén vagy a felsorolt garanciális szervizek valamelyikében lehet érvényesíteni. A javítási határidő lerövidítése érdekében azonban célszerű a lakóhelyhez (üzemeltetési címhez) legközelebbi szervizhez fordulni. A hibabejelentés történhet telefonon, E-mailben, vagy levélben. Tekintettel arra, hogy R.6.§ /1/ bekezdése szerint a 10 kg-nál nagyobb tömegű (vagy tömegközlekedési eszközön nem szállítható) berendezést a helyszínen kell megjavítani, így a szerviz, egyeztetett időpontban a helyszínre megy. Ha helyben nem tudja megjavítani, úgy az oda-vissza szállítást saját költségén oldja meg. A szerelő a javításról munkalap másolati példányt ad át, amelyet célszerű a jótállás időtartama alatt megőrizni. A javítás során csak új alkatrész építhető be.

A 49/2003.(VII.30.) GKM rendelet 4.§-ának megfelelően, - különösen háztartási nagyberendezés esetében - a szerviz mindent megtesz annak érdekében, hogy a javítást 15 napon belül, jelentős kényelmetlenség okozása nélkül elvégezze. A határidő kismértékű túllépése nem indokolja a csereigényt.

A vásárló jótállással kapcsolatos teendői

  • Gázkészülék esetén, saját költségre történő üzembe helyezés elvégeztetése a jegyzékben szereplő, erre feljogosított szervizzel. (Villamos nagyberendezéseknél ez szintén ajánlott.)
  • A Ptk. 309.§-a értemében a jótállási idő alatt a felfedezett hiba haladéktalan,(de legfeljebb 2 hónapon belüli) bejelentése a forgalmazónak, vagy a szerviznek, mert a késedelmes közlésből eredő kárért a forgalmazó nem felelős.
  • A használati-kezelési utasításban foglaltak megismerése, betartása különös tekintettel a karbantartásra.

A forgalmazó és/vagy szerviz jótállással kapcsolatos feladatai

  • A jótállási bizonylatok pontos kitöltése és átadása.
  • A bejelentett hiba lehetőség szerint 15 napon belüli kijavítása.
  • Vitás esetben a GKM rendelet 3.§-a szerinti jegyzőkönyv felvétele és a minőségi kifogás szabályszerű intézése.

Eljárás vita esetén

Amennyiben a berendezés működésével, vagy a javítás minőségével kapcsolatban vita merül fel a forgalmazó / szerviz és a vásárló között, úgy a GKM rendelet 3.§-a szerinti jegyzőkönyv felvételén túl a szerviz álláspontjáról szakvéleményt készít, amelyből egy példányt átad a vásárlónak. Ha a vásárló nem ért egyet a benne foglaltakkal jogában áll a terméket saját költségén független vizsgáló intézettel (szakértővel) megvizsgáltatni. Számára kedvező szakvélemény esetén fordulhat Békéltető Testülethez (amennyiben fogyasztó) illetve igényét polgári perben érvényesítheti.

Tisztelt Vásárló! Örülünk annak, hogy olyan tartós fogyasztási cikket vásárolt, amelyre cégünk vállal jótállást. Biztosak vagyunk abban, hogy termékünkkel elégedett lesz és ritkán kényszerül majd a szerviz segítségét igénybe venni.