Tájékoztató a jótállási jogokról - Gorenje
bezár
...

Tájékoztató a jótállási jogokról

A Gorenje Magyarország Kft. által forgalmazott (Gorenje és Mora márkajelzésű) háztartási nagygépekre (mosó, mosogató, szárító, hűtő, főző berendezések) vonatkozó jótállási idő 36 hónap (melyből a kötelező jótállási idő 12 hónap az önként vállalt, szerződéses jótállás 24 hónap), háztartási kisgépekre vonatkozó jótállási idő 24 hónap (melyből a kötelező jótállási idő 12 hónap az önként vállalt, szerződéses jótállás 12 hónap). A gázüzemű készülékek esetében az önként vállalt, szerződéses jótállás előfeltétele, hogy a készülék az üzembehelyezés helye szerinti megyére vonatkozóan a jótállási jegyen feltüntetett márkaszervizek egyike által kerüljön üzembehelyezésre. 

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás, a forgalmazó vagy ezek megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. 

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát 
- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, a forgalmazó vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza) 
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, 
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, 
- elemi kár, természeti csapás, törés 
- karbantartás hiány okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó választása szerint 

- kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet. 

- az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 

A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. 

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. 

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. 

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. 

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. 

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik. 

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik. 

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését. 

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. 

A jótállásból eredő jogok a jelen pontban foglalt kivételtől eltekintve jótállási jeggyel érvényesíthetőek. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát (melyen a termék egyértelműen beazonosítható) - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek. 

A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál közvetlenül is érvényesítheti - meghibásodás vagy beüzemelési igény esetén kérjük, hívja központi hibabejelentő számunkat:

06-1-67-77-699